Parcelforeningen Harlev

anno 1999

Referat af ordinær generalforsamling i Parcelforeningen


Torsdag den 29. marts 2012

10 husstande repræsenteret + 1 fuldmagt.


1.    Morten (R292)blev valgt til dirigent.


2.    Bestyrelsens beretning: 

Morten kunne berette at der ikke har været den store aktivitet det forgangne år. Vi har haft 3 møder og ellers skrevet via mail.                                                            Morten kunne dog berette om den manglende tilslutning til vores ”grønne dag” – hvilket har konsekvenser for vores kontingent. Mere om dette under punkt nr. 5


3.    Aflæggelse af regnskab: 

John gennemgik regnskabet og der var ingen kommentar.


4.    Indkomne forslag:

John havde nogle ændringer til vores vedtægter.

  • Forslag 1-4 (nye vedtægter kan ses på hjemmesiden)
  • §5 - registrering af ny grundejer. Her stemte alle for at ordet ”stilling” blev streget.
  • §8 – mulighed for aflysning af ordinær generalforsamling.  Alle stemte for forslaget.
  • §10 – skriftlig afstemning. Valg af bestyrelse skal ikke ske ved skriftlig afstemning. Alle stemte for forslaget.
  • §10 – referat af generalforsamling. Referatet fremlægges og godkendes efterfølgende af bestyrelsen. Alle stemte for.
  • Forslag 5. af  Rødlundvej nr. 280-282-284-286

Droppe vintervedligehold af fællesarealer: Forslaget blev diskuteret og der var tvivl om forsikringsbetingelserne på stierne på fællesarealet. Den kommende bestyrelse arbejder med at lave et forslag til næste generalforsamling. John vil ligeledes snakke med Torben Hegelund vedr. snerydning.  8 imod forslaget og 3 for.

  • Forslag 6. af Rødlundvej nr. 280-282-284-286

Vedligeholdelse af legestativ. Det blev bestemt at vi ikke bruger flere penge på legestativet. Bestyrelsen kikker på hvornår det ikke er forsvarligt at bruge mere.

8 stemte for, 2 imod og 1 undlod at stemme.


5.    Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af budget:

På grund af den manglende tilslutning til vores grønne dag, har vi været nødt til at finde på andre løsninger. Dette kommer til at koste penge og derfor blev der stemt om kontingent forhøjelse på 500.- for 2012.

Alle stemte for forslaget.


6.    Valg af formand. – ikke på valg i år.


7.    Valg af kasserer. – John (R306) på valg og genvalgt.


8.    Valg af 1. bestyrelsesmedlem. – Helle (A4) ønsker ikke genvalg.

Erik (R308) valgt.


9.    Valg af revisor. Charlotte (A6) genvalgt og Peder (R282) genvalgt.


10.  Evt.: 

  • Skraldespand til fællesarealet. Bjarne (R302)kikker efter en egnet en. Tømmes ved græsklipning.
  • Beskæring af beplantning på voldene. Hver parcel må gerne beskære ud for egen have hvis der gener af beplantningen. Skygge eller beplantning der vælter ind i haven.
  • Bjarne (R302) havde en forspørgelse vedr. huller i stamvejen på Araliavej. Bestyrelsen tager ikke initiativ denne gang, men opfordre de andre parceller til at gøre noget.


Referent: Helle (A4)

COPYRIGHT © 2003 Parcelforeningen Harlev anno 1999

Send e-mail til webmaster@parcelforeningen.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.