Parcelforeningen Harlev

anno 1999

Referat af ordinær generalforsamling i Parcelforeningen


Torsdag den 21. marts 2013


10 husstande var repræsenteret på mødet..


1. Valg af dirigent


Morten (R292) blev valgt til dirigent.


2. Formandens beretning


Formanden gjorde status for det forgangne år. Følgende overordnede punkter blev gennemgået

Leg

    estativet er væk og vores forsikring er derfor opsagt.
  • Vintervedlieholdelse er forsøgt reduceret, men køres tilbage til normale igen
  • Vedligeholdelse af vores fodboldmål – der arbejdes på sagen

3. Aflæggelse af regnskab


Regnskabet blev fremlagt. Der var ingen yderligere kommentarer.


4. Forslag fremsendt rettidigt


Thomas (A12) havde stillet forslag om fjernelse af 3 træer på fællesarealet. Forsla- get blev vedtaget med alle stemmer for.

Thomas får fjernet træerne


5. Budget


Link til Budget 2013.


Morten(R292) fremlagde budget med 3 alternativer på kontingentet. Kontingent blev foreslået sænket til kr. 1.750,-. Det på generalforsamlingen vedtaget at fast- holde kontingentet på de nuværende kr. 2000,- for at kunne spare lidt op til den vedligeholdelse, som må forventes vil komme på det grønne areal i år og årene fremover.

Budget og kontingent blev godkendt.


6. Valg af Formand


Morten (R292) genopstillede og blev genvalgt


7. Valg af Kasser – udgår ikke på valg


8. Valg af supplant


Christina (R300) stillede op og blev valgt..


9. Valg af revisor


Peder (R282) var på valg og blev genvalgt.


10. Evt.


Det blev drøftet omkring opstilling af skraldespand og der var enighed om at denne blot skulle indkøbes. Bjarne (R302) indkøber denne.

COPYRIGHT © 2003 Parcelforeningen Harlev anno 1999

Send e-mail til webmaster@parcelforeningen.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.