Parcelforeningen Harlev

anno 1999


Bestyrelsen


§ 12


Bestyrelsen består af tre medlemmer; formand, kasserer og et bestyrelsesmedlem. De vælges alle direkte af generalforsamlingen.


Det valgte bestyrelsesmedlem er samtidig næstformand. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling.


Bestyrelsen samt suppleanten vælges for 2 år ad gangen, dog vælges kasserer og bestyrelsesmedlem for 1 år ved den stiftende generalforsamling.


Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot et medlem af bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen, og suppleanten for ham indtræder da i hans sted.


Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end tre, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.


Der skal skrives referat af bestyrelsesmøderne


§ 13


Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed – herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg – og varetager dens formål og interesser.


Der afholdes møde, så ofte formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der læses op og godkendes som sidste punkt på hvert bestyrelsesmøde.


Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når alle tre medlemmer giver møde.


Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.


§ 14


Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formand og kasserer i forening.

COPYRIGHT © 2003 Parcelforeningen Harlev anno 1999

Send e-mail til webmaster@parcelforeningen.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.