Parcelforeningen Harlev

anno 1999


Revisorer og regnskab


§ 15


Generalforsamlingen vælger to revisorer og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted. Revisorer vælges for 2 år, dog vælges 1 revisor for 1 år ved den stiftende generalforsamling.


Revisorerne gennemgår mindst 1 gang årligt foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter de indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen.


Revisorerne kan når som helst foretage revision.


§ 16


Foreningens regnskab er kalenderåret, første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse og indtil 31/12 – 1999. Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden den 1/2 og skal af disse være revideret såvel talmæssigt som kritisk så betids, at en ekstrakt med revisionspåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.


§ 17


Medlemmernes indbetalinger indsættes i foreningens navn i bank eller sparekasse.


På kontoen kan kun hæves af kassereren i følge med enten formanden eller næstformanden.


Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 1000 kr., dog kan dette midlertidigt hæves med formandens og næstformandens underskrift.


§ 18


Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller ½ af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om lovændringer gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke fra den påtaleberettigede i henhold til deklaration lyst den 03/05 – 1988.

COPYRIGHT © 2003 Parcelforeningen Harlev anno 1999

Send e-mail til webmaster@parcelforeningen.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.