Parcelforeningen Harlev

anno 1999


Medlemmerne og disses forhold til foreningen


§ 4


Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af grunde, der er eller vil blive udstykket indenfor parcelforeningens område. Parcelforeningen skal være berettiget til med 2/3 majoritet af de, på en generalforsamling, fremmødte medlemmer at træffe bestemmelse om, at også ejere af grunde udenfor foreningens område kan være medlemmer af foreningen, eller at parcelforeningen kan sluttes sammen med en anden parcelforening.


§ 5


Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod foreningens formue.


Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.


Både den tidligere og den nye ejer er pligtige til at anmelde ejerskiftet til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn og bopæl samt parcellens parcel nr. og matr. Nr.


§ 6


Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser.


I forhold til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.


Ved foreningens oprettelse betaler hvert medlem, pr parcel han ejer, et indskud på kr. 500, der forfalder til betaling senest 2 måneder efter den stiftende generalforsamling. Der skal ikke betales indskud ved senere salg af grunde. Hvert medlem betaler herefter, pr parcel, et halvårligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter, herunder bl.a. vedligeholdelse af fællesareal og veje. Kontingentet erlægges d.1/3 for første halvår og 1/9 for andet halvår. Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling.


Indbetaling af kontingent skal ske til foreningen via PBS eller et andet af parcelforeningens bestyrelse fastlagt sted.


Er et medlem mere end 1 måned i restance til foreningen, kan det pågældende inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen.


Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der endvidere skal betale et administrationstillæg for restancen, svarende til ¼ af årskontingentet.


Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling, samt valgbarhed.

COPYRIGHT © 2003 Parcelforeningen Harlev anno 1999

Send e-mail til webmaster@parcelforeningen.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.