Parcelforeningen Harlev

anno 1999


Generalforsamlingen


§ 7


Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


§ 8Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned i Århus kommune. Der indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse.


Det påhviler hvert enkelt i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring.


Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Kandidater der ønsker at opstille til bestyrelse eller som revisor kan ligeledes indgive deres ønske senest 8 dage før generalforsamlingen og dermed forhindre en aflysning af generalforsamlingen.


Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:


  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om det forgangne år.
  3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer.
  4. Rettidigt indkomne forslag, der specificeres
  5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af formand for bestyrelsen.
  7. Valg af kasserer.
  8. Valg af bestyrelsesmedlem samt suppleant.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt


Under eventuelt kan forslag ikke sættes til afstemning.


Hvis der ikke er noget der skal sendes til afstemning, kan den ordinære generalforsamling aflyses. Denne situation kan opstå hvis bestyrelsesmedlemmer og revisor på valg genopstiller og ikke mødes af modkandidater, kontingent ikke skal ændres og der ikke er rettidigt indkomne forslag jf. ovenstående dagsordens punkt 4, 5, 6, 7, 8 og 9.


§ 9


Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst ¼ af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen, til bestyrelsen indgiver en skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Når begæringen er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse.


Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.


§ 10


Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivelse.


Der kan afgives 1 stemme pr parcel.


Afstemningen sker ved håndsoprækning, med mindre 1 stemmeberettiget medlem eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være hensigtsmæssig.


Stemmeafgivningen kan ske ved ejeren af parcellen eller et medlem af vedkommendes husstand. Der kan afgives stemme ved fuldmagt.


Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, jfr. Dog § 3, 4 og 11.


Over det på generalforsamlingen passerede udarbejdes et referat. Referat fremlægges efterfølgende og godkendes af bestyrelsen, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver henseende.


§ 11


Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på anvendelse af fællesarealer, forandring af foreningens vedtægter, bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræver at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Bestemmelsen om, at medlemmer ikke hæfter solidarisk overfor tredjemand, kan kun ændres ved enstemmighed ved samtlige medlemmer. For fællesarealet gælder specielt, hvis 1 af ejerne op mod det berørte fællesareal er imod et forandringsforslag, skal der være 4/5 majoritet af de angivende stemmer for at vedtage forslaget.


Når der på en generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

COPYRIGHT © 2003 Parcelforeningen Harlev anno 1999

Send e-mail til webmaster@parcelforeningen.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.